Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu oikeudesta kohtuullisiin mukautuksiin

Seuraavan toivepostauksen aika! Sain alerttia siitä, että Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on tehnyt päätöksen, jolla on autisteille erityistä merkitystä. Tarvitsemamme kohtuulliset mukautuksethan ovat usein pieniä asioita, kuten ratkaisun kohteena olleessa tilanteessa. Ehkä juuri siksi että ne ovat palveluntarjoajien näkökulmasta pieniä asioita, ne on myös helppo kieltää meiltä. Meille kysymys ei kuitenkaan ole pikkujutuista vaan pahimmillaan ilman mukautusta jääminen voi estää asioinnin kokonaan. Kun kyse on terveydenhuollon kaltaisista peruspalveluista, seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia. Tutkimuksissa on todettu, että terveyspalvelut ovat usein autisteille vaikeasti saavutettavia, minkä vuoksi hoitoonpääsy voi helposti estyä ja diagnoosi viivästyä. Tämä aiheuttaa luonnollisesti suurta inhimillistä kärsimystä ja kontribuoi osaltaan myös autistien valtaväestöön nähden alhaiseen eliniänodotteeseen.

Muistetaan siis rohkeasti pyytää tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia -ja valittaa, jos emme niitä saa! Joissakin tilanteessa syrjintäperusteeksi voisi vammaisuuden* sijasta tai lisäksi tulla ”muu henkilöön liittyvä syy”. Yhdenvertaisuuslain 15§ mukaan mukautusten myöntämisen perusteena on tarve, ei jokin diagnoosi. Joten myös diagnosoimattomat autistit (=ainakin aikuisten autistien enemmistö) lähtökohtaisesti ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja kohtuullisiin mukautuksiin.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. ” (YVL 3:15.2§)

Tässä tiivistelmä ratkaisusta, koko ratkaisuun voi tutustua tarkemmin täällä

”Hakija pyysi vastaajalta kohtuullisena mukautuksena mahdollisuutta ilmoittautua
vastaanotolle muutoin kuin suullisesti, mahdollisuutta odottaa vastaanottoajan alkamista
rauhallisessa odotustilassa sekä sitä, ettei vastaanotolla olisi hänen ja häntä hoitavan
henkilön lisäksi paikalla muita.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi, että hakijalla on diagnoosi, jonka
perusteella hänellä on tarvittaessa oikeus yhdenvertaisuuslain 15 §:n mukaisiin
kohtuullisiin mukautuksiin.


Vastaaja totesi, että mukautusten järjestäminen edellyttää hoidosta vastaavan
asiantuntijatahon lausuntoa, jollaista hakijan osalta ei ollut toimitettu. Vastaajan mukaan
hakijan pyytämien mukautusten järjestäminen ei muutoinkaan ollut mahdollista.


Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että vastaajan poliklinikalla noudatetut
ilmoittautumista, vastaanoton odottamista ja vastaanotolla paikalla olevaa henkilökuntaa
koskevat toimintakäytännöt vaikuttavat olennaisesti hakijan YK:n
vammaisyleissopimuksessa turvattuun oikeuteen parhaaseen mahdolliseen terveyden
tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. Näin ollen hakijalla oli ollut tarve
kohtuulliseen mukautukseen poliklinikalla asioimisen mahdollistamiseksi, ja vastaajalla oli
edellä esitetysti lähtökohtaisesti ollut velvollisuus mukautusten tekemiseen.


Lautakunta totesi, että vastaaja ei esittänyt, että hakijan pyytämien mukautusten tekeminen
aiheuttaisi sille kohtuuttomia kustannuksia taikka muuta kohtuutonta tai suhteetonta
rasitetta. Esitetyn selvityksen perusteella ei ole myöskään pidettävä todennäköisenä, että
hakijan pyytämien mukautusten tekeminen ei olisi vastaajalle mahdollista.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että vastaaja oli evännyt hakijalta
kohtuulliset mukautukset, kun se ei ryhtynyt toimenpiteisiin hakijan pyytämien
kohtuullisten mukautusten toteuttamiseksi. Lautakunta totesi, että viimekätisen päätöksen
siitä, miten tai millainen mukautus toteutetaan, tekee mukautuksiin velvoitettu toimija.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi vastaajan syrjineen hakijaa
yhdenvertaisuuslain 8 §:n syrjinnän kiellon vastaisesti epäämällä häneltä kohtuulliset
mukautukset. Lautakunta kiesi vastaajaa jatkamasta tai uusimasta hakijaan kohdistuvaa
syrjintää.”

*Yhdenvertaisuuslaki(kin) valitettavasti näkee autismin vammana. Sen kanssa on toistaiseksi toimeen tuleminen, mutta muuten on hyvä muistaa, että tämä käsitys pohjautuu vahvasti medikalisoituun autismikuvaan ja on siten problemaattinen. Vastoin kohtuullisen yleistä käsitystä, tukitarpeen osoittaminen ja oikeus saada tukea eivät välttämättä vaadi autismin määrittelemistä vammaksi. Jo pelkkä vähemmistöpositio riittää selittämään ja perustelemaan erityisen tuen tarpeen.

Kaiao on sitoutunut yhdenvertaisuutta edistävään toimintaotteeseen. Ota yhteyttä, kun tahdot ymmärtää paremmin autistien tarpeita ja mahdollistaa sujuvan ja turvallisen asioinnin myös autisteille ja aistiherkille.