Yhteystiedot

Facebook

Linkedin

Mastodon: @ReimanSaara@mementomori.social

Y-tunnus: 3209353-9

Laskutusosoite: Konsulttitoimisto Kaiao, Reunakatu 4 C 26, 08200 Lohja

Sähköposti: saara.reiman@kaiao.fi

Yhteydenottolomake

Asiakasrekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Konsulttitoimisto Kaiao

Y-tunnus 3209353-9

Reunakatu 4 C 26 08200 Lohja

email: saara.reiman@kaiao.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saara Reiman

Reunakatu 4 C 26 08200 Lohja

email: saara.reiman@kaiao.fi

3. Rekisterin nimi

Konsulttitoimisto Kaiaon asiakasrekisteri

4. Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus

Konsulttitoimisto Kaiaon asiakkuuksien hoito tilauksien, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, toimeksiantojen, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitoon liittyvien tehtävien yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimitiedot, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus,

laskutustiedot, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Asiakkuutta ja sopimuksia koskevat tiedot kuten tiedot menneistä tai voimassaolevista tarjouspyynnöistä, tarjouksista, tilauksista ja laskutuksesta sekä asiakkaan kanssa käyty sähköinen viestintä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat henkilöt/yritykset ovat ovat antaneet tiedot ja suostumuksen itse yhteydenoton yhteydessä tai ostaessaan tuotteita tai palveluita.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko[1]puolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä niitä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Materiaali säilytetään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Kirjallinen materiaali säilytetään lukituissa säilytystiloissa ja asiakastietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työtehtäviensä vuoksi niihin käyttöoikeus.

B sähköisesti käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

10. Säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen, yleensä asiakkuuden hoidon ajan.

TIETOSUOJASELOSTE

Konsulttitoimisto Kaiao

Y-tunnus 3209353-9

Reunakatu 4 C 26 08200 Lohja

saara.reiman@kaiao.fi

11.Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia asiakastietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän on yleensä toimitettava jäljennös käsiteltävistä tiedoista. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta.

Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti sähköpostitse tai nettisivujen www.kaiao.fi yhteydenottolomakkeella.

Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.

12.Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja vieheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.

Rekisteröidyn tulee esittää oikaisuvaatimus kirjallisesti oikaisuvaatimus sähköpostitse tai nettisivujen yhteydenottolomakkeella. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen muuttamista.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

(2016/679). Valitukset tulee osoittaa Tietosuojavaltuutetulle

Tietosuojavaltuutettu

PL 800, 00521 Helsinki

tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700

Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi/fi/

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan.