Visio, arvot ja vastuu

Kaiao on sitoutunut autismipositiiviseen, vastuulliseen, rakentavaan ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaotteeseen. Yritysvisiona on toimia sillanrakentajana autistien ja neurotyypillisen enemmistön välillä edistämällä autismiymmärrystä ja aistiesteettömyyttä sekä tukemalla asiakkaita neuromonimuotoisuuden kohtaamisessa. Vaikka asiakkaita ovat organisaatiot ja yritykset, autismi- ja aistiymmärryksen edistämisen perimmäinen tavoite on aina todellisten autististen ja/tai aistiherkkien ihmisten elämän helpottaminen ja myönteisen muutoksen aikaansaaminen.

Olen itse autisti, mutta Kaiao ei edusta vain kokemusosaamistani, vaan olen sitoutunut tuomaan asiakkaideni tietoon laadukasta ja ajantasaista tieteellistä tietoa sekä autistiyhteisön enemmistö- ja konsensusnäkemyksestä. Kunnioitan aina autistiyhteisön enemmistönäkemyksiä. Kaiao esimerkiksi vastustaa aktiivisesti ABA (Applied Behavior Analysis) tunnettua autistisiin lapsiin kohdistuvaa eheytyshoitoa. Kaiao on Suomen ainoa autismikentän toimija, joka on julkisesti tehnyt nämä sitoumukset.

Kaiao ottaa vakavasti eettiset vastuunsa ja huomioi kaikessa toiminnassaan myös ympäristönäkökohdat sekä laajemman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Kaiao ei käytä palkattomia harjoittelijoita eikä työkokeilijoita. Lähtökohta on, että myös tietoa tuotettaessa on pyrittävä eettisesti kestävään laatutuotteeseen huomioimalla asiakkaalle annettavien neuvojen ja suositusten eettisyys, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuullisuus.