Visio, arvot ja vastuu

Kaiao on sitoutunut autismipositiiviseen, vastuulliseen, rakentavaan ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaotteeseen. Yritysvisiona on toimia sillanrakentajana autistien ja neurotyypillisen enemmistön välillä edistämällä autismiymmärrystä ja aistiesteettömyyttä sekä tukemalla asiakkaita neuromonimuotoisuuden kohtaamisessa. Vaikka asiakkaita ovat tavallisesti organisaatiot ja yritykset, autismi- ja aistiymmärryksen edistämisen perimmäinen tavoite on aina todellisten ihmisten elämän helpottaminen ja myönteisen muutoksen aikaansaaminen.

Vaikka olen itse autisti, Kaiao ei edusta vain kokemusosaamista, vaan olen sitoutunut tuomaan asiakkaideni tietoon laadukasta ja ajantasaista tieteellistä tietoa sekä tietoa autistiyhteisön enemmistö- ja konsensusnäkemyksistä. Kunnioitan aina autistiyhteisön enemmistönäkemyksiä. Kaiao esimerkiksi vastustaa aktiivisesti ABA:na (Applied Behavior Analysis) tunnettua autistisiin lapsiin kohdistuvaa eheyttämishoitoa. Kaiao tukee viestinnässään yhdenvertaisuutta, ja on Suomessa yhdenvertaisen viestinnän edelläkävijä.

Kaiao ottaa vakavasti eettiset vastuunsa ja huomioi kaikessa toiminnassaan myös ympäristönäkökohdat sekä laajemman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Kaiao ei käytä palkattomia harjoittelijoita eikä työkokeilijoita. Lähtökohta on, että myös tietoa tuotettaessa on pyrittävä eettisesti kestävään laatutuotteeseen huomioimalla asiakkaalle annettavien neuvojen ja suositusten eettisyys, ympäristövaikutukset ja sosiaalinen vastuullisuus.

Kaiao on Suomen ainoa autismikentän toimija, joka on julkisesti tehnyt selkeät ja konkreettiset eettiset sitoumukset.