Suomen Autismikirjon Yhdistys esittää: Autismin ja neurokirjon uusi, syrjimätön sanasto

Suomen Autismikirjon Yhdistys on julkaissut syrjimättömän sanaston. Projektin tavoitteena oli luoda termistö, joka kuvaisi neurokirjoa ja autismia sekä autistien ja neurokirjolaisten kokemusmaailmaa yhdenvertaisesti, kunnioittavasti ja tarkasti -niin, miten ihmiset haluavat itsestään puhuttavan. Moni on kokenut aikaisemmin käytössä olleen medikaalisen sanaston asenteelliseksi, syrjiväksi ja jopa harhaanjohtavaksi. Tarve uudistustyölle oli ilmeinen.

Kaiaolla oli ilo ja kunnia tarjota projektiin konsulttitukea ja auttaa uusien, parempien sanojen etsinnässä. Yhteensä termejä käännettiin ja uudistettiin 81. Osalle termeistä luotiin myös pidemmät määritelmät. Jatkossa sanastoa ylläpitää ASY.

Termistö kajosi rohkeasti myös yleisiin ja vakiintuneessa käytössä olleisiin, mutta ongelmallisiksi ja syrjiviksi koettuihin termeihin. Esimerkiksi ”aistiyliherkkyys” on korvattu sanastossa arvoneutraaleilla termeillä, esim. ”aistiherkkyys”. Autistinen tapa aistia voi olla epätavanomainen, mutta neurotyypillinen kokemus ei sinänsä ole autistista todempi, oikeampi tai arvokkaampi. Käytetyllä sanoilla on merkitystä. Sanavalinnoilla voidaan joko tukea yhdenvertaisuutta tai pönkittää ennakkoluuloja ja väärinymmärryksiä.

Autismista puhuttaessa on usein kiinnitetty paljon huomiota kommunikaation vaikeuksiin. Tähänkin sanaston puutteilla on ollut merkitystä: on vaikea puhua asioista, joille ei ole olemassa sanoja, tai joita kuvaamaan tarkoitetut sanat koetaan harhaanjohtavaksi. Tähän sanasto puuttui uudistamalla vanhoja, ongelmallisina pidettyjä termejä kuten selektiivinen mutismi/valikoiva puhumattomuus joka muuttui totuudellisemmaksi termiksi ”ajoittainen puhumattomuus”, sekä luomalla kokonaan uusia sanoja. Sanastotyön ansiosta esimerkiksi kuormittumisesta ja siihen liittyvästä problematiikasta puhuminen on toivottavasti jatkossa helpompaa.

Kaiao luonnollisesti ottaa uuden sanaston heti käyttöön koulutuksissaan ja viestinnässään (sikäli kun se ei ole ollut käytössä jo). Nettisivuille termistöä korjaillaan päivittämisen yhteydessä.

Konsultti on asiantuntija, jolta voi kysyä apua ja tukea myös erikoisemmissa kehittämistarpeissa. Jos organisaatiossasi pyöritellään autismi- tai aistiherkkyysteemoihin liittyvää ongelmaa jonka ratkaisemiseksi tarvitaan aivan uudenlaisia, luovia ratkaisuja, kannattaa kääntyä Kaiaon puoleen!